Nawigacja

Dokumenty szkoły

REGULAMIN SZKOŁY

.

 

REGULAMIN  Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 39

 

 

Podstawa prawna: Statut Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 39 w Pruszkowie.

 

          Regulamin Szkoły  określa uprawnienia i obowiązki ucznia, dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów.

 Wszyscy uczniowie Szkoły stanowią Samorząd Uczniowski. Ich interesy reprezentują: rady klasowe i Rada Samorządu Uczniowskiego.

Każdy uczeń ma prawo brać udział w pracach Samorządu, przyczyniając się do realizacji jego zadań, obowiązek podporządkowania się jego uchwałom.

 

I.  PRAWA  UCZNIA

 

1.     Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

2.     Uczeń ma prawo do rozwijania sprawności umysłowych oraz  osobistych zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę.

3.     Uczeń ma prawo swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszy to dobra innych osób.

4.     Uczeń ma prawo zgłaszać nauczycielom swoje problemy związane z danym przedmiotem i oczekiwać od nich pomocy w ramach lekcji, zajęć konsultacyjnych, pomocy koleżeńskiej.

5.     Uczeń ma prawo w przypadku innych trudności korzystania z pomocy wychowawcy, psychologa szkolnego i za ich pośrednictwem - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6.     Uczeń ma prawo oczekiwać poszanowania własnej godności przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7.     Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej.

8.     Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź  psychicznej.

9.     Uczeń ma prawo organizować w szkole, w porozumieniu z Dyrektorem, różnego rodzaju konkursy, gry, zabawy.

10. Uczeń ma prawo z korzystania ze świetlicy szkolnej.

11. Uczeń ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych za zgodą ich opiekuna pod warunkiem, że nie koliduje to z zajęciami dydaktycznymi w godzinach pracy szkoły tj.8.00-17.00.

12. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć po usprawiedliwionej nieobecności w szkole, w pierwszym dniu po feriach i dniach wolnych.

13.W tygodniu  uczeń  może  być najwyżej   trzykrotnie  poddany   pisemnemu

     sprawdzeniu swej wiedzy i umiejętności (prace klasowe i sprawdziany) , 

     w danym dniu może odbyć się jeden sprawdzian.

     Zapis    ten   nie   dotyczy    kartkówek   z   ostatniej   lekcji oraz sprawdzianu

     ze słówek z języka obcego.     /Mogą być  niezapowiedziane, czas trwania –

     max. 15 min./

 

II.  OBOWIĄZKI UCZNIA

 

1.     Uczeń ma obowiązek poznawania wymaganych pojęć, zdobywania rzetelnej wiedzy i nabywania umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.

2.     Uczeń zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne i usprawiedliwiania swojej nieobecności w szkole.

3.     Uczeń ma obowiązek przygotowywać się sumiennie i systematycznie do każdych zajęć lekcyjnych i aktywnie w nich uczestniczyć, uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyty, dbać o podręczniki i książki

4.     Uczeń ma obowiązek posiadać przy sobie dzienniczek, w którym są wpisywane usprawiedliwienia wszystkich jego nieobecności oraz prośby rodziców o zwolnienie z zajęć lekcyjnych.

5.     Uczeń jest zobowiązany godnie i właściwie zachowywać się na terenie szkoły:

a)     dbać o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,

b)    szanować pracę własną i innych,

c)     bezpiecznie poruszać się po korytarzach i klatkach schodowych w czasie przerw.

6.     Uczeń zobowiązany jest do właściwego spełniania przydzielonego mu w szkole dyżuru.

7.     Uczeń ma obowiązek przestrzegać zakazu picia alkoholu i palenia papierosów oraz używania wszelkich używek.

8.     Uczeń zobowiązany jest dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych

9.     Uczeń ma obowiązek uzyskać zgodę wychowawcy lub innego nauczyciela na opuszczenie terenu szkoły podczas lekcji lub przerwy. Uczeń może opuścić samodzielnie szkołę po odbytych zajęciach za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie i przedstawioną wychowawcy

10. Uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia na czas pobytu w szkole. Obuwiem obowiązującym na terenie szkoły jest obuwie tekstylne na jasnej podeszwie.

11. Uczeń ma obowiązek kulturalnie zachowywać się w stosunku do kolegów i koleżanek , nauczycieli i innych pracowników szkoły, zarówno na jej terenie jak i poza nią.

12. Uczeń jest zobowiązany do zaznajomienia się ze zmianami w planie lekcji ogłaszanymi w gablocie informacyjnej .

13. Uczeń jest zobowiązany do przebywania w szatni wyłącznie podczas zostawiania bądź zabierania z niej odzieży.

14. Uczeń ma obowiązek dbać o swój wygląd. Na zajęcia lekcyjne przychodzi w stroju czystym i schludnym. Zabrania się nakładania makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów i noszenia wyzywającej biżuterii.

15. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, walkmanów, dyktafonów i innych nośników elektronicznych w czasie lekcji i przerw. Uczeń nie ma prawa nagrywania, fotografowania siebie i innych na terenie szkoły bez zgody nauczyciela bądź dyrektora. Telefon komórkowy uczeń może włączyć po zakończeniu zajęć, użyć go wyłącznie do kontaktu z rodzicami, opiekunami lub w sytuacji losowej.

16. Uczeń posiada strój galowy, który nosi zgodnie z zasadami określonymi w Statucie szkoły:

     - dziewczęta- biała bluzka o koszulowym fasonie, granatowa lub czarna

     spódnica;

     - chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.

 

III.  NAGRODY

 

1.     Pochwały wobec klasy od: nauczyciela, wychowawcy, Dyrektora, Rady Pedagogicznej.

2.     Wyróżnienie Dyrektora wobec uczniów całej szkoły.

3.     Nagroda od Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.     Nagroda od organu prowadzącego.

5.     Wyeksponowanie nazwiska ucznia w gablocie - Prymusi Szkoły.

6.     Wyróżnienie zespołowe - klasa, koło zainteresowań, zespół.

 

IV.  KARY

 

1.     Upomnienie od nauczyciela lub wychowawcy.

2.     Nagana udzielona przez wychowawcę klasy z wpisem do dzienniczka ucznia i dziennika lekcyjnego.

3.     Nagana udzielona przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy lub rodziców, z wpisem do dziennika lekcyjnego oraz, w przypadku nieobecności rodzica, do dzienniczka ucznia.

4.     Kara wymierzona przez  Radę Pedagogiczną:

a)     przeniesienie do innej klasy,

b)    przeniesienie do innej szkoły. Zawiadomienie przez dyrektora policji lub sądu o częstych wybrykach chuligańskich ucznia. Skierowanie wniosku do sądu rodzinnego o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

 

          

                          V. DYREKTOR SZKOŁY

Zakres czynności dyrektora szkoły zawarte są w Ustawie o systemie oświaty, w Statucie szkoły i Kodeksie Pracy, a ponadto:

1.Dyrektor szkoły dwa razy w roku (po zakończeniu każdego semestru) przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności organizacyjno-finansowej szkoły.

2.Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w sprawach indywidualnych w wyznaczonych godzinach i w innym czasie wolnym, jeśli wymaga tego potrzeba.

4.Dyrektor odpowiada za treść ogłoszeń wywieszanych na terenie szkoły i udziela zezwolenia na ich publikowanie.

5.Dyrektor czuwa, by obowiązujące w szkole normy były przez wszystkich przestrzegane.

6.Dyrektor troszczy się o dobrą atmosferę w szkole i stara się przeciwdziałać wszelkim postawom niezgodnym z zasadami etycznymi.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 

         Określa Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Statut Szkoły oraz Kodeks Pracy, a ponadto:

PRAWA:

1.   Nauczyciela mają prawo do korzystania z biblioteki szkolnej w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za bibliotekę.

2.    Nauczyciele jako opiekunowie mają prawo do bezpłatnych biletów na wszelkie imprezy organizowane przez szkołę dla uczniów. Koszty ich pobytu na wycieczkach, zielonej szkole pokrywają rodzice.

3.    Nauczyciele po zakończonych zajęciach dydaktycznych i rozmowach z rodzicami mają prawo do organizowania na terenie szkoły spotkań dyskusyjnych, koleżeńskich związanych z życiem szkoły, w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych, w porozumieniu i za zgodą dyrektora.

4.    Nauczyciele mają prawo do nagród ustalanych przez dyrektora szkoły.

5.   Nauczyciela mają prawo do znajomości Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły itp.

 

OBOWIĄZKI:

 

1.    Nauczyciel ma obowiązek realizować zadania wynikające z nauczanego przedmiotu i czynności dodatkowych przydzielonych przez dyrektora szkoły.

2.   Nauczyciel jest zobowiązany przybyć do Szkoły najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

3.   Nauczyciel jest zobowiązany przebywać wśród uczniów podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych (wg harmonogramu), aby zapobiegać niepożądanym zachowaniom uczniów i wszechstronniej poznać wychowanków.

4.   W czasie przeznaczonym na lekcje nauczycielom nie wolno prowadzić rozmów z rodzicami ani bezpośrednio, ani telefonicznie, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

5.   Nauczyciel ma obowiązek punktualnego, regularnego i aktywnego udziału w Radach Pedagogicznych, wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, spotkaniach z rodzicami itp.

6.   Nauczyciel zobowiązany jest do zaangażowania się w życie szkoły.

7.   Nauczyciel ma obowiązek przestrzegania Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły i innych regulaminów.

 

VII. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY

 

1.     Uzgadnia z rodzicami zagadnienia wychowawcze, które będzie realizował wspólnie z uczniami, z pomocą rodziców i zgodnie ze Statutem szkoły oraz programem wychowawczym i profilaktycznym. Może ustanowić własne formy nagradzania i motywowania uczniów.

2.     Organizuje imprezy, uroczystości klasowe i wycieczki.

3.     Współpracuje z nauczycielami – przedmiotowcami w zakresie działań wychowawczych i koordynuje ich pracę.

4.     Ściśle współpracuje z rodzicami na polu dydaktyczno – wychowawczym:

·        zapoznaje ze Statutem i Regulaminem szkoły.

·        zapoznaje z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

·        zapoznaje z kryteriami oceniania zachowania,

·        informuje o postępach w nauce i wychowaniu.

5.     Współpracuje z psychologiem szkolnym.

6.     Prowadzi godziny wychowawcze zgodnie z ogólnym programem wychowawczym szkoły.

7.     Prowadzi dokumentację:

·        arkusz ocen,

·        dziennik lekcyjny,

·        zeszyt wychowawcy,

·        plan pracy wychowawczej.

8.     Organizuje spotkania z rodzicami:

·        informacyjne o postępach uczniów w nauce,

·        pedagogizujące,

·        konsultacje,

·        doraźne spotkania w sytuacjach koniecznych.

9.     Zaznajamia rodziców z terminami i zasadami promowania i klasyfikowania oraz kalendarzem szkolnym.

10. Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i pedagogicznej od dyrektora szkoły.

 

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

         Określa je Statut Szkoły i przyrodzone prawo rodzicielskie, a ponadto:

1.    Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji ze strony nauczycieli o postępach w nauce i zachowaniu swych dzieci (na temat organizacji szkoły informacji udziela dyrektor szkoły).

2.    Rodzice mają prawo do wspomagania nauczycieli i wychowawców w organizowaniu imprez dla dzieci.

3.   Rodzice nie wchodzą do pomieszczeń szkolnych bez zmiany obuwia, zwłaszcza w  deszczowe dni.

4.   Rodzice wspomagają wychowawców w wystroju sal lekcyjnych i organizacji imprez klasowych.

5.   Dialog z nauczycielami na temat dzieci rodzice prowadzą bez obecności dzieci i innych niezainteresowanych osób. W każdej sytuacji obowiązuje kultura osobista i postawa zgodna z ogólnie przyjętymi normami.

6.    Rodzice nie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć dodatkowych przez wywoływanie dzieci przed ich zakończeniem.

7.   Rodzice interesują się codziennym życiem szkoły i zapoznają się z bieżącą informacją szkolną.

8.Rodzice mają prawo do znajomości Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły i innych regulaminów.

 

 

 

 

 

IX.  POSTANOWIENA KOŃCOWE

 

1.     Naruszenie przez ucznia Regulaminu Szkoły rozstrzyga wychowawca w porozumieniu z jego rodzicami.

2.     Rażące naruszenia przez ucznia Regulaminu Szkoły rozstrzyga dyrektor w obecności wychowawcy i powiadomienia  o sposobie rozstrzygnięcia rodziców.

3.     Wykroczenia przeciwko Regulaminowi Szkoły są rozpatrywane przez Radę Pedagogiczną.

4.  Konflikty  między uczniami rozstrzygają ich wychowawcy.

5.  Konflikty  między  uczniami  i  nauczycielami  rozstrzyga  wychowawca, 

     dyrektor   lub dyrektor  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, informując 

     zainteresowanych rodziców.

 

 

 

          Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30.08.2007 r.  

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 39 w Pruszkowie
    05-800 Pruszków
    ul. Kościelna 5
    konto bankowe: 10 1240 1053 1111 0000 0488 2394
  • 22 758 21 59

Galeria zdjęć